Poniższe zestawienie modlitw w języku Polskim i Angielskim opracował o. Władysław Mężyk OFM Conv. - Dyrektor Godziny Różańcowej www.rosaryhour.net 

+ Pozdrowienie chrześcijańskie
 + Znak Krzyża
 + Ojcze nasz
 + Zdrowaś Maryjo
 + Chwała Ojcu
 + Skład Apostolski  (Wierzę w Boga)
 + Credo Mszalne (Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie)
 + O mój Jezu
 + Duszo Chrystusowa
 + Przyjdź Duchu Święty
 + Akty uwielbienia
 +  Pod Twoją obronę
 + Memorare (Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo)
 + Witaj Królowo
 + Akt wiary
 + Akt nadziei
 + Akt miłości
 + Akt żalu
 + Dziesięć przykazań Bożych
 + Przykazanie miłości
 + Modlitwa do św. Michała Archanioła
 + Aniele Boży
 + Modlitwa przed i po posiłku
 + Modlitwa za Ojca Świętego
 + Wieczny odpoczynek
 + Modlitwa służby liturgicznej:
  - przed Mszą świętą
  - po Mszy świętej
 + Christian salutation
 + The Sign of the Cross
 + Our Father
 + Hail Mary
 + Glory be
 + The Apostles' Creed (I believe in God)
 + Roman Missal Creed (Nicene-Constantinopolitan)
 + O my Jesus
 + Soul of Christ
 + Come Holy Spirit
 + Divine Praises
 + We fly to your patronage
 + The Memorare (Remember, O most gracious Virgin Mary)
 + Hail, holy Queen
 + Act of Faith
 + Act of Hope
 + Act of Love
 + Act of Contrition
 + The Ten Commandments
 + The Commandment of love
 + Prayer to St. Michael
 + Angel of God or Guardian Angel
 + Grace before and after meals
 + Prayer for the Holy Father
 + Eternal rest
 + Prayers for altar servers
  - before the Mass
  - after the Mass


Pozdrowienie chrześcijańskie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Christian salutation
Praised be Jesus Christ.
Now and for ever. Amen.
Znak Krzyża świętego
W imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen
The Sign of the Cross
In the name of the + Father, and of the + Son, and of the + Holy Spirit. Amen.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Our Father, Who art in Heaven; hallowed be Thy name; Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation; but deliver us from evil. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee; blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
Skład Apostolski
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba iziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, urzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.
The Apostles' Creed
I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth; and in Jesus Christ, His only Son, our Lord; Who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell; the third day He rose again from the dead; He ascended into heaven; sits at the right hand of God, the Father Almighty; from thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Catholic Church, the communion of Saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
Credo mszalne (Wyznanie wiary Nicejsko-Konstantynopolitańskie)
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,  który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia  zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. 
Roman Missal (Nicene-Constantinopolitan) Creed 
We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshiped and glorified. He has spoken through the Prophets. We believe in one holy catholic and apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do  nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy. 
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.
Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within your wounds, hide me.
Separated from you let me never be.
From the malignant enemy, defend me.
At the hour of death, call me.
To come to you, bid me,
That I may praise you in the company
Of your Saints, for all eternity. Amen.
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swych wiernych i ogień miłości swojej w nich zapal.
V. Ześlij Ducha swego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się: Boże, Ty pouczyłeś serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tym Duchu poznać, co jest prawe, i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Come Holy Spirit, fill the hearts of Your faithful and enkindle in them the fire of Thy Love. 
V. Send forth Thy Spirit.
R. And renew the face of the earth.
Let us pray: O God, who by the light of the Holy Spirit has instructed the hearts of the faithful, grant in the same Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen.
Akty uwielbienia
Niech będzie Bóg uwielbiony.
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze serce Jezusowe.
Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.
Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.
Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.
Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.
Divine Praises
Blessed be God. 
Blessed be His Holy Name. 
Blessed be Jesus Christ, true God and true Man. 
Blessed be the Name of Jesus. 
Blessed be His Most Sacred Heart. Blessed be His Most Precious Blood. Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar. 
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her Glorious Assumption.
Blessed be the Name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse.
Blessed be God in His Angels and in His Saints. 
Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
We fly to your patronage, O holy Mother of God; despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin.
Our Lady, our Patroness, our Mediatrix, our Joy!
Reconcile us to your Son, commend us to your Son, present us to your Son.
 

 

Memorare
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy  nie  słyszano,  abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
The Memorare
Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help or sought your intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, I fly to you, O Virgin of virgins, my Mother; to you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. 
Witaj Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!  Do Ciebie wołamy wygnańcy Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!  Hail, holy Queen, Mother of mercy; our life, our sweetness and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this our exile show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O  clement, O loving, O sweet Virgin Mary.
Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może
Act of Faith
O my God, who are infallible Truth and can neither deceive nor be deceived, I firmly believe all that you have revealed and propose to my belief through your holy Church, because you have revealed it. I believe that you are one in nature and three in Persons: the Father, the Son, and the Holy Spirit. I believe that you are the Creator of all things and that you reward the just for all eternity in heaven and punish the wicked for all eternity in hell. I believe that Jesus Christ is the Son of God made man, that he suffered and died for my sins and rose from the dead in glory, and that it is only in him through the Holy Spirit that eternal life is given to men. I believe in all that your holy Church believes. I thank you for having called me to the true faith, and I promise that with the help of your grace I will live and die in this holy faith. 
Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.
Act of Hope
O my God, trusting in your promises and because you are faithful, powerful and merciful, I hope, through the merits of Jesus Christ, for the pardon of my sins, final perseverance and the blessed glory of heaven. 
Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.
Act of Love
O my God, because you are infinite goodness and worthy of infinite love, I love you with my whole heart above all things, and for love of you I love my fellow-men as myself. 
Akt żalu
Ach, żałuję za me złości
Jedynie dla Twej miłości
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu
Act of Contrition
O my God, I repent with my whole heart of all my sins, and I detest them, because I have deserved the loss of heaven and the pains of hell, but most of all because I have offended you, infinite Goodness. I firmly purpose with the help of your grace, which I pray you to grant me now and always, to do penance and rather to die than offend you again. I purpose also to receive the holy Sacraments during my life and at my death 
Dziesięć przykazań Bożych

(por. Wj 20,2-17; Pwt 5,6-21; Mt 19,16-21)

Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

1. "Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną." 
2. "Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno." 
3. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił." 
4. "Czcij ojca i matkę swoją."
5. "Nie zabijaj." 
6. "Nie cudzołóż." 
7. "Nie kradnij." 
8. "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu." 
9. "Nie pożądaj żony bliźniego swego" 
10. "Ani żadnej rzeczy, która jego jest." 
 

 

The Ten Commandments 

(cf: Ex 20:2-17, Deut 5:6-21, Mt 19:16-21) 

"I am the Lord your God:" 

1. "You shall not have strange gods before me" 
2. "You shall not take the name of the Lord your God in vain. 
3. "Remember to keep holy the Lord's Day." 
4. "Honor your father and your mother." 
5. "You shall not kill." 
6. "You shall not commit adultery" 
7. "You shall not steal" 
8. "You shall not bear false witness against your neighbor."
9. "You shall not covet your neighbor's wife." 
10. "You shall not covet your neighbor's goods." 

Przykazanie miłości
Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego
(por. Mt 22,37.39).
Commandment of love
You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and with all your mind and you shall love your neighbor as yourself.
(cf Mt 22:37.39)
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, kornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.
Prayer to St. Michael
St. Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do you, o Prince of the heavenly host, by the divine power of God, cast into hell satan and all the evil spirits who wander about the world seeking the ruin of souls. Amen. 
Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.
Angel of God, my guardian dear
to whom God's love commits me
here, ever this day (night) be at my side,
to light and guard, to rule and
guide. Amen.
or
Guardian Angel from heaven so bright, Watching beside me to lead me aright,
Fold thy wings round me, and guard me with love, Softly sing songs to me of heaven above. Amen. 
Modlitwa przed i po posiłku

Przed: Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej opatrzności spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Po: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Grace before and after meals

Before: Bless us, O Lord and these Thy gifts, which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. 

After: We give Thee thanks for all Thy benefits, O Almighty God, who livest and reignest world without end. Amen. 

Modlitwa za Ojca Świętego
Módlmy się za Namiestnika Chrystusowego Jana Pawła II. Niech go Pan zachowa, niech go darzy zdrowiem, niech go łaską swą uszczęśliwia na wieki i niech go nie poddaje na wolę nieprzyjaciół jego. Amen.
Prayer for the Holy Father
Let us pray for our Holy Father, Pope John Paul II. May the Lord preserve him and give him life, and make him blessed upon the earth, and deliver him not up to the will of his enemies. Amen
Za zmarłych
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
For the deceased
Eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen.
Modlitwa służby liturgicznej
- przed Mszą świętą:
K: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
W: Amen
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który rozwesela życie moje,
do świętej przystępuję służby.
Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
a serce moje oddane tylko Tobie.
Amen.

K: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
W: Który stworzył niebo i ziemię.

Prayers for altar servers
- before the Mass
V: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
R: Amen.
I will go to the altar of God. 
To God who gives joy to my life.
O God, You have graciously
called me to serve You
upon Your altar. 
Help me to model my service 
on Jesus Christ your Son.
May all who offer this Mass 
become one with Him, 
a living sacrifice to you.
Through Christ our Lord.
Amen.
V: Our help is in the name of the Lord.
R: Who created heaven and earth.
- po Mszy świętej

K: Bogu niech będą dzięki

Panie Jezu, dziękuję Tobie, 
że mogłem służyć przy Twoim ołtarzu. 
Chcę Twoją miłość okazywać ludziom. 
Radość służenia Tobie 
niech będzie przykładem dla moich bliźnich.
Amen.

K: Maryjo Wspomożenie Wiernych,
W: Módl się za nami.

- after the Mass

Lord Jesus Christ,
I thank You for the privilege
of having served at the altar 
of Your Eucharistic Sacrifice, 
and for the grace and strength of soul given to me in this great Sacrament.
Now, as I leave the church,
I ask for the help to use this grace well,
and to be always aware of Your presence. Amen.