A
Absens carens - nieobecny traci, nieobecny sam sobie szkodzi
Ab urbe condita - od założenia miasta
Ad futurum rei memoriam - na przyszłą rzeczy pamiątkę
Amor omnia vincit - miłość zwycięża wszystko
Ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, a życie krótkie
Asinus asinorum - osioł nad osłami
Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście sprzyja
Ab equis ad asinos - z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę).
Ab ovo usque ad mala - od początku do końca (od jaj do jabłek).
Absens carens - nieobecny sam sobie szkodzi.
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym.
Aequo pulsat pede - śmierć puka jednako (do drzwi bogatych i biednych).
Alea iacta est - kości zostały rzucone.
Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym.
Amicus certus in re incerta cernitur - pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).
Amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.
Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.
A tuo lare íncipe. Zaczynaj od siebie.
Absentem qui rodit amicum, qui non defendit álio culpante, solutos qui cápiat risus hóminum famamque dicacis, fíngere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! - Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy niewidziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem; tego wystrzegaj się, Rzymianinie! (Horatius)
Accípere praestat quam inferre iniúriam.- Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Accípere praestat quam inferre iniúriam. -Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Actum ne ages! -Nie rób tego, co zostało już zrobione!
Ádeo familiáriter est homínibus ómnia sibi ignóscere, nihil áliis remíttere. -Jest rzeczą ludzką po przyjacielsku wszystko sobie wzajemnie wybaczać, nie pozostawiając nic innym [w tej sprawie] (Velleius Paterculus)
Ad impossibília nemo obligatur. -Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad quas res aptíssimi érimus, in iis potíssimum elaborábimus. Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
Adversas res leviores facit amicítia pártiens communicansque. -Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus.-Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
Afflictátio facit religiosos. -Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt. -Czudze błędy mamy na oku, nasze poza nami. (Seneca)
Alienum aes hómini ingénuo acerba est sérvitus. -Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
Áliter cum tyranno, áliter cum amico vívitur. -Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
Áliud est fácere, áliud est dícere. -Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.
Altari sérviens de altari vívere debet. -Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.
Alterius non sit, qui suus esse potest. -Niechaj nie należy do innego ten, kto może należeć do siebie.
Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere. -Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. (Seneca)
Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur. -Kochać i zachować rozsądek to nie jest dane nawet Jowiszowi.
Amici fures témporum. -Przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici mores nóveris, non óderis. -Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est. -Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha).
Amicus Plato, amicus Sócrates, sed magis amica véritas. -Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa mi prawda. (Arystoteles)
Amor vincit ómnia. -Miłość wszystko zwycięża.
An nescis, mi fili, quantilla prudéntia mundus regatur? -Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem? (Axel Oxenstierna)
Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova. -To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
Antiquus amor cancer est. -Stara miłość jest jak rak. (Petronius)
Áquila non cápit muscas. -Orzeł nie zajmuje się łapaniem much.
Aristóteles non semper Aristóteles. -Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem. - Nawet mędrzec może się mylić.
Ásinus ásino pulcherrimus. -Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy.
Áudi, vide, tace si vis vívere in pace. -Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
Áurea praxis, stérilis theória. -Złota jest praktyka, bezpłodna teoria.
Aut ne tentaris aut pérfice. -Albo nie próbuj, albo dokonuj.
Aut odit, aut amat múlier, nihil est tértium. -Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej ewentualności nie ma.
Ad impossibilia nemo obligatur-( nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych)
Adversus stimulum calcitrare-(wierzgać przeciw ościeniowi)
Aequam memento rebus in arduis ser vare mentem non secus in bonis-(Pamiętaj o zachowaniu spokoju umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu)
Aequo pulsat pede-(Jednako bije takt - w znaczeniu, że każdemu jednakowo czas jest odmierzany)
Aliena nobis, nostra plus aliis placent (Publiliusz)-(Cudze nam bardziej się podoba, nasze zaś innym)
Aliquando bonum dormitat Homerus (Horacy)-(Czasem zdrzemnie się i dobry Homer)
Aliud est facere, aliud dicere- (Co innego zrobić, co innego mówić)
Altari serviens de altari vivere debet-Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza. Kto służy ołtarzowi, z ołtarza żyje
Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere (Seneka)-Trzeba żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie.
Amantes amentes (Plaut)-zakochani są szaleni, bez rozumu
Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arystoteles)-Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda
Aquila non capit muscas-Orzeł nie łapie much
Audentes fortuna iuvat decoratque corona- śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem
Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt)-chciwość i bezczelność to główne wady możnych.
AMOR TUSSISQUE NON CELANTUR-Miłości i kaszlu nie da się ukryć

- "Amicos vincere inhonesta est victoria"- jest kaniebnym zwycięstwem pokonywanie przyjaciół;
- "Amicum proba, probatum ama"- wypróbuj przyjaciela, wypróbowanego kochaj;
- "Amor vincit omnia" - miłość wszystko zwycięża;

Asinus asinorum – osioł nad osłami


B

Bis dat, qui cito dat - dwa razy daje, kto szybko daje.
Bonus animus in re mala dimidium est mali - dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa.
Barba non facit philosóphum. -Broda nie czyni nikogo filozofem.
Bene mori praestat, quam túrpiter vívere. -Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
Bene vertat, quod agis! -Oby na dobre wyszło to, co robisz.
Bis dat, qui cito dat. -Dwa razy daje, kto prędko daje.(Publilius Syrus)
Bono ánimo es! -Bądź dobrej myśli.
Bene bonis, male malis- Dobrze dziać się powinno dobrym, źle złym
Bonus ánimus in re mala dimídium est mali. -Dobra myśl w nieszczęściu - złego połowa. (Publilius Syrus)
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum. -Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.
BENE VERTAT, QUOD AGIS! -Oby na dobre wyszło to, co robisz


C
Caeca invidia est - zazdrość jest ślepa
Carpe diem - chwytaj dzień
Cogito, ergo sum - myślę, więc jestem
Cognosce te ipsum - poznaj samego siebie
Consensus facit legem - zgoda tworzy prawo
Cui bono? - na czyją korzyść?
Cum debita reverentia - z należnym poważaniem, szacunkiem
Cum tacent, clamant - milczenie jest wymowniejsze od mowy
Corruptissima respublica plurimae leges (Tacyt)- Państwo jest w największym nierządzie, gdy ma wiele praw.

- "Consuetudo est altera natura" - przyzwyczajenie jest drugą naturą;
- "Contra factum non est argumentum"- przeciw zdarzeniu nie ma argumentów;
- "Culpam poena premit comes" - winie depcze po piętach kara;


D
Dictum acerbum - gorzkie słowa, gorzka prawda
Dictum sapienti sat - mądrej głowie, dość dwie słowie
Disce puer - ucz się chłopcze
Divide et impera - dziel i rządź
Docendo discimus - ucząc innych, sami się uczymy
Dum spiro, spero - nie tracę nadziei, dopóki żyję
Duobus litigantibus tertius gaudet - gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta
Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo
Daemoni etiam vera dicenti non est credendum-(św. Jan Chryzostom)- Diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć

- "Deliberandum est saepe, statuendum semel" - rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz;
- "Diligentia comparat divitias"- piękność przysparza bogactwa;
- "Diligite inimicos vestros"- miłujcie nieprzyjaciół waszych;


E
Errare humanum est - błądzić jest rzeczą ludzką
Est modus in rebus - na wszystko jest sposób
Festina lente - spiesz się powoli


F
Finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło
Falsum etiam est verum, quod constituit superior-(Publiliusz Syryjczyk)-Fałsz jest również prawdą, którą ustanowił potężniejszy
FELICITAS MULTOS HABET AMICOS- (Szczęście ma wielu przyjaciół)
Fata prementia longos efficiunt, celeres fata benigna dies-Zły los dni wydłuża, a pomyślny je skraca.

- "Fortuna caeca est"- los jest ślepy;

G
Gloria victis - chwała zwyciężonym
Gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty

H
Hodie mihi, cras tubi - dziś mnie, jutro tobie
Hominem quero - szukam człowieka
Hominem te (esse) memento - pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem
Homo homini lupus est - człowiek, człowiekowi wilkiem
Homo sum, humani nihil a me alienum puto - jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce
Humana non sunt turpia - co ludzkie, nie hańbi
HANC PERSONAM INDUISTI, AGENDA EST-Wziąłeś na siebie tę rolę, trzeba więc ją grać.
Homo, qui homine calamitoso est misericors, meminit sui-(Publilius Syrus)-Człowiek, który okazuje miłosierdzie wobec człowieka nieszczęśliwego, sam o sobie pamięta

I
Ignavis semper feriae - lenie zawsze mają święto
Impos animi - słaby na umyśle (głupiec)
In perpetuam rei memoriam - na wieczną rzeczy pamiątkę
In vino veritas - (dosł. w winie prawda), wino rozwiązuje języki

- "Ibi semper victoria, ubi concordia est"- tam zawsze jest zwycięstwo, gdzie zgoda;
- "Impia sub dulci melle venena lateut"- rzeczy niegodziwe pod słodkim miodem kryją truciznę;
- "Iustitia tegnorum fundamentum"- sprawiedliwość jest fundamentem społeczeństwa;


L
Labor omnia vincit - praca wszystko zwycięża (Wergiliusz)
Littera scripta manet - słowo zapisane pozostaje
Laudamus veteres, sed nostris utimus annis (Owidiusz) - Chwalimy dawne lata, lecz żyjemy w naszych

M
Mamnus manum lavat - ręka rękę myje (Seneka)
Medicus, cura te ipsum - lekarzu, ulecz samego siebie
Madio tutissimus ibis - najbezpieczniej jest chodzić środkiem (Owidiusz)
Memento mori - pamiętaj o śmierci
Mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele, zdrowy duch


N
Nemo sapiens nisi patiens - nie jest mądry, kto nie jest cierpliwy
Ne puero galdium - nie dawaj dziecku miecza
Nil desperandum - nie trzeba tracić nadziei (Horacy)
Nil novi sub sole - nic nowego pod słoncem
Nolens volens - chcąc nie chcąc
Non omnis moria - nie wszystek umrę
Non scholae, sed vitae discimus - uczymy się nie dla szkoły, lecz życia
Nosce te ipsum - poznaj samego siebie
Nuda veritas - naga prawda
Nulla dies sine linea - ani jeden dzień bez owocnej pracy
NE CAESAR QUIDEM SUPRA GRAMMATICOS- Nawet Cezar nie jest nad gramatykami
NESCIT VOX MISSA REVERTI-Słowo, które raz wyleciało, nie umie powrócić)
Non fert ullum ictum illaesa felicitas (Seneka)- Nieprzerwane powodzenie nie wytrzyma żadnego ciosu.
Non omnia possumus omnes (Wirgiliusz)-Nie wszyscy możemy wszystko

- "Nihil bonum nisi quod honestum, nihil malum nisi quod turpe" - dobro to tylko to, co szlachetne, zło to tylko to, co haniebne;

O
Omne ignotum pro magni fico - wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe
Omnia vincit Amor est nos cedamus Amori - miłość wszystko zwycięża - i my ulegnijmy miłości (Wergiliusz)
O tempora! O mores! - o czasy! O obyczaje!
Obsequium amicos, vetitas odium parit (Terencjusz)-Usłużność stwarza przyjaciół, prawda rodzi nienawiść
OMNE IGNOTUM PRO MAGNIFICO EST-Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie

- "Occasio facit furem" - okazja czyni złodzieja;


Q
Quam quisque novit artem, in hac se exerceat!-Niech każdy zajmuje tą sztuką, którą zna
QUID ROMAE FACIAM? MENTIRI NESCIO-(Co będę robił w Rzymie? Kłamać nie umiem)


P
Pecunia non olet - pieniądze nie śmierdzą
Per aspera ad astra - przez cierpienia do sukcesu
Per pedes - pieszo
Primus inter pares - pierwszy wśród równych
Principis obsta - niszcz zło w zarodku
Pecunia non olet (Cyceron)-(Pieniądze nie śmierdzą )
Prima pars est aequitatis (Seneka)-Równość to pierwsza zasada sprawiedliwości
Par super parem potestatem non habet-Równy nad równym nie ma władzy
Populus vult decipi-(Lud chce być oszukiwanym)

- "Par premium labori" - jaka praca, taka płaca;
- "Prima via ardua est"- pierwsza droga jest stroma;


R
Releta refero - powtarzam, co słyszalem
Rem tene, verba sequentur - opanuj treść, a słowa się znajdą
Repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matką wiedzy
Res severa (est) verum gaudium - prawdziwa radość jest rzeczą poważną

S
Sapere aude - odważ się być mądrym (Horacy)
Satis verborum - dość słów
Sursum corda - nie traćcie ducha, odwagi
Sustine et abstine - znoś i powstrzymuj się
SUUM CUIQUE (Katon)-Każdemu, co mu się należy
SALUS POPULI SUPREMA LEX-(Dobro ludu najwyższym prawem)
Supra nos fortuna negotia curat-(Ponad nami los sprawy załatwia)

- "Semper avarus eget"- Skąpy zawsze odczuwa niedostatek;


T
Tarde mutantur et nos mutamur in illis - kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi
Tertius gaudens - gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta


U
Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - gdzie ty, Gajusie, tam i ja, Gaja
Utile dulci miscere - łączyć przyjemne z pożytecznym
Utinam falsus vates sim - obym był fałszywym prorokiem


V
Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marność nad marnościami i wszystko marność
Variatio delectat - odmiana bawi
Verba veritatis - słowa prawdy
Volenti nihil difficile - dla chcącego nic trudnego
Vox populi (vox Dei) - głos ludu (jest głosem Boga)
VENTER CARET AURIBUS (Seneka)-Brzuch nie ma uszu
VIVE MEMOR, QUAM SIS AEVI BREVIS (Horacy)-Żyj pamiętając, jak krótkie jest twe życie
Vive valeque (Horacy.) Żyj i bądź zdrów.
VINCIT MALOS PERTINAX BONITAS (Seneka)-Zwycięża złych nieustanna dobroć
Veritas in omnem partem sui eadem est (Seneka)-Prawda jest z każdej swej strony taka sama

Verba docent, exempla trahunt słowa uczą, przykłady pociągają
"Verba volant, scripta manent" - słowa ulatują, pismo pozostaje;


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Ab ovo usque ad mala dosł.od jajka do jabłka = od A do Z
2.Alter alterum docet
jeden drugiego uczy
3.Ama nos et vale
kochaj nas i bądź zdrów = żegnaj
4.Amicus certus in re incerta cernitur prawdziwego przyjaciela poznaje się w rzeczy nie pewnej (w biedzie)
5.Ardua prima via est pierwsza droga jest zawsze stroma = początki są trudne
6.Invidia gloriae umbra est zazdrość jest cieniem chwały
7.Historia vitae magistra historia nauczycielką życia
8.Littera docet, littera nocet litera uczy, litera szkodzi
9.Saluta libenter pozdrawiaj chętnie = bądź życzliwy
10.Ignavis semper feriae leniwi zawsze mają czas wolny
11.Magister discipulos amicos habet nauczyciel uważa uczniów za przyjaciół
12.Errare humanum est błądzenie jest rzeczą ludzką
13.Suae quisque fortunae faber est każdy jest kowalem własnego losu
14.Hodie mihi, cras tibi dzisiaj mi, jutro tobie = nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku
15.Ut salutas, ita salutaris jak pozdrawiasz tak będziesz pozdr. = jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie
16.Heri, hodi, cras wczoraj, dzisiaj, jutro
17.Non scholae, sed vitae discimus nie szkoła ale życie uczy
18.Verba docent, exempla trahunt słowa uczą, przykłady pociągają
19.Fortuna dicitur caeca fortuna kołem się toczy
20.Audi multa, dic pauca słuchaj dużo, mów mało
21.Veni, vidi, vici przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem
22.Dora lex, sed lex twarde prawo, lecz prawo
23.Quot homines, tot sententiae
ilu ludzi, tyle opinii
24.Nil homini centrum est nic co ludzkie nie jest pewne
25.Repetitio est mater studiorum powtarzanie jest matką nauk
26.Longum iter est per praecepta, długa jest droga prez dawanie rad,
breve et efficax per exempla krótka i efektywna przez przykłady
27.Verbum nobile debet esse stabile słowo szlacheckie powinno być dotrzymane
28.Labor omnia vincit
praca wszystko zwycięża
29.Finis coronat opus koniec wieńczy dzieło
30.Omnia meum mecum porto wszystko co moje noszę przy sobie
31.Non omne, quod nitet, aurum est nie wszystko złoto co się świeci
32.Carum est quod rarum est cennym jest to co jest rzadkie
33.Primus inter pares pierwszy między równymi
34.Sine ira et studio bez gniewu ucz się
35.Vultus animi index
Twarz jest odzwierciedleniem duszy
36.Parva domus, parva cura mały dom, mała troska
37.Unus pro multis jeden za wszystkich
38.Ad unum omnes wszyscy za jednego
39.Vitea sine libertate nihil życie bez wolności jest niczym
40.Ars non habet osorem nisi ignorantem
sztuka nie ma wrogów tylko ignorantów
41.Scio me nihil scire wiem, że nic nie wiem
42.Vita sine litteris mors est życie bez liter jest martwe
43.Non satis est unius opinio nie wystarczy jedne opinia
44.Ave, Cesar, morituri te salutant chwała cesarzowi, idący na śmierć pozdrawiają cię
45.Carpe diem chwytaj dzień
46.Cogito, ergo sum myślę więc jestem
47.Contra vim non valet ius prawo nic nie znaczy wobec siły
48.Consensus facit legem porozumienie czyni prawo
49.Cucullus non facit monachum
kaptur nie czyni mnicha
50.Cuius regio, eius religio czyj kraj tego religia
51.Cum grano salis z ziarnkiem soli ( z odrobiną sceptyzmu, rezerwy)
52.Cuneus cuneum trudit klin klinem ( dosł. klin klia wbije)
53.Dente superbo z wyższością
54.Diem perdidi stracony dzień
55.Do, ut des daję jak ty dajesz
56.Dum spiro,spero dopóki żyję, mam nadzieję
57.Duo cum faciunt idem, non est idem dwóch robiących to samo to nie jest tym samym
58.Et tu, Brute, contra me i ty, Brutusie, przeciwko mnie
59.Festina lente spiesz się powoli
60.Gutta cavat lapidem non vi,
kropla drąży kamień nie siłą,
sed saepe cadendo lecz ciągłym padaniem
61.Hanibal at portas Hanibal u bramy
62.Hic iacet lepus i tu jest zając = w tym sęk
63.Homini est errare,
ludzką rzeczą jest błądzić,
insipientis in errore perseverare rzeczą głupców trwać w błędzie
64.Homo homini lupus est człowiek człowieowi wilkiem jesi
65.Homo sum, humani nihil a me alienum puto człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie
jest mi obce
66.Ignorantia iuris nocet nieznajomość prawa szkodzi
67.In aqua scribis na wodzie pisane = nic nie warte
68.In arena aedificas budować zamki z piasku
69.In vino veritas w winie tkwi prawda
70.Ipsa sua melior fama jestem lepsy od mojej reputacji
71.Laudant, quod non intelligunt chwalą, czego nie znają
72.Littera scripta manet litera napisana pozostaje
73.Lupus in fabula wilk w bajce = i tu jest pies pogrzebany
74.Manus manum lavat ręka rękę myje
75.Medicus curat, natura sanat lekarz leczy, natura uzdrawia
76.Medio tutissimus ibis najlepiej być pośrodku
77.Nec Hercules contra plures siła złego na jednego
78.Nunc est bibendum
teraz jest czas na zabawę
79.Oleum et operam perdidi szkoda czasu i atłasu
80.O tempora! O mores! co za czasy, co za obyczaje
81.Pecunia non olet pieniądz nie śmierdzi
82.Per fas et nefas uczciwie i nieuczciwie
83.Piscem natare doces uczysz rybę pływać
84.Qualis pater, talis filius jaki ojciec, taki syn
85.Qualis rex, talis grex jaki król, taka trzoda = jaki pan, taki
kram
86.Qualis vita, et mors ita jakie życie, taka śmierć
87.Quod felix, faustum fortunatum que sit
niech będzie szczęśliwy, dobry i piękny
88.Quod licet Iovi, non licet bovi
co wolno Jowiszowi to nie wołowi
89.Sit tibi terra levis niech ci ziemia lekką będzie
90.Si vis pacem, para bellum jeśli chcesz pokoju szykuj się do wojny
91.Sursum corda w górę serca = nie traćcie nadziei
92.Nil desperandum nie trać nadziei = nic straconego
93.Ubi lex, ibi poena gdzie prawo tam kara
94.Vanitas vanitatum et omnia vanitas marność nad marnościami, wszystko to marność
95.Video lumpum, hic lupus est
o wilku mowa a wilk tu
96.Volenti nihil difficle
dla chcącego nic trudnego
97.Quod scimus, gutta est, ignoramus mare
to co wiemy kroplą jest,
czego nie wiemy morzem
98.Fortes fortuna adiuvat szczęście silnym sprzyja
99.Vivere militare est życie jest walką
100.Miser res sacra nądzny jest rzeczą świętą
101.Panem et circenses chleba i igrzysk
102.Amicus alter ego przyjeciel drugim ‘ja’
103.Inde irae et lacrimae stąd płacz (gniew) i łzy
104.Oderint dum metuant! niech nienawidzą byleby się tylko bali
105.Pacta sunt servanda pakty powinny być dochowane
106.Varium et mutabile semper famina niestała i zmienna jest zawsze kobieta
107.Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia gdzie ty Gajusie tam ja Gaja
108.Dulce et decorum est pro partia mori słodko i zaszczytnie jest za ojczyznę umrzeć
109.Aurea mediocritas złoty środek
110.Exegi monumentum zbudowałem pomnik